Generalforsamling den 23.10.2017

 

 

Mandag den 23. oktober 2017 kl. 19:00 afholdes ordinær generalforsamling i Nibe Varmeværk a.m.b.a.

Generalforsamling afholdes i Nibe Idræfts- og KulturCenter i mødelokalet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  Valg af dirigent
1. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det seneste forløbne år.
2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor
3. Orientering om bestyrelsens budget opgjort efter varmeforsyningslovens bestemmelser.
4. Valg af bestyrelse 
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

  Nibe, den 4. oktober 2017

Betyrelsen    
Benny Rinfeldt                Erik Droob            Kristian Jørgensen
Formand    

 

Claus Sørensen

 

               Ole Johansen